A guarantee in place: STO Garant

In order to meet its statutory obligation to provide a guarantee, My Football Cities uses STO Garant, a guarantee scheme recognised by the Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM). You can check that this is the case by visiting STO Garant’s website and verifying that the organisation is listed as a participant (www.sto-garant.nl/en/members). You can find all information relating to STO Garant at www.sto-garant.nl/en.

Whether STO Garant's guarantee applies to a particular (travel) offer made by My Football Cities is specified for that offer. The Guarantee Scheme specifies what the guarantee covers and which conditions apply. You can find the Guarantee Scheme on STO Garant's website (www.sto- garant.nl/en/downloads).

 

How It Works

If STO Garant's guarantee applies to your booking, you do not pay the booking amount to My Football Cities but instead into the escrow account belonging to Stichting Derdengelden Certo Escrow, a payment services provider registered with De Nederlandsche Bank (DNB) and the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). This trust account holds your payment in reserve until the trip booked has come to an end. The booking amount is then released to My Football Cities on the day after your trip ends. If My Football Cities should become financially insolvent before the end of your trip, STO Garant will implement the guarantee. The Guarantee Scheme details how you can make a claim under the guarantee in such cases.

Garantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt My Football Cities gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van MyFootballCities op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan My Football Cities, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan My Football Cities. Mocht My Football Cities voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

 

 

Algemene voorwaarden

De heer S. Pask, h.o.d.n. My Football Cities is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77047656 en is gevestigd aan de Essenlaan 39, 3442 JE te Woerden.

 

Artikel 1   Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Reiziger, zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, tot het verrichten van Diensten door My Football Cities.

3. Diensten of Dienst: de diensten die My Football Cities aanbiedt, zijn diensten op gebied van reizen, in het bijzonder reizen ten behoeve van het bijwonen van voetbalwedstrijden in Europa, het verzorgen van personenvervoer en accomodatie die niet voor bewoning is bestemd, alsmede overige toeristische diensten die niet wezenlijk deel uitmaken van een reisdienst, zoals excursies en toegangsbewijzen voor voetbalwedstrijden.

4. Handelaar: iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die met betrekking tot onder deze titel vallende overeenkomsten handelt, mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit, ongeacht of hij optreedt als organisator, doorverkoper of handelaar die een gekoppeld reisarrangement faciliteert of reisdienstverlener.

5. My Football Cities: De Organisator of Handelaar die reisdiensten aan Reiziger aanbiedt.Reiziger

Reiziger

6. Organisator: de Handelaar die pakketreizen samenstelt en deze rechtstreeks dan wel via of samen met een andere handelaar aanbiedt, of de handelaar die de gegevens van de reiziger aan een andere handelaar verstrekt.

7. Pakketreisovereenkomst: overeenkomst inzake de gehele pakketreis, of indien de pakketreis uit hoofde van afzonderlijke overeenkomsten wordt geleverd, alle overeenkomsten die betrekking hebben op de reisdiensten die deel uitmaken van de pakketreis.

8. Reisdienstverlener: de accommodatieverschaffer, vervoerder reisorganisator en/ of andere dienstverlener op gebied van reizen die uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering van de betreffende dienst.

9. Reiziger: iedere persoon die op basis van deze titel (7a van Boek 7, artikel 7:500 - 7:513d BW) een Pakketreisovereenkomst wil sluiten of die op grond van een Pakketreisovereenkomst op basis van deze titel recht heeft om te reizen.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van My Football Cities, elke overeenkomst tussen My Football Cities en Reiziger en op elke Dienst die door My Football Cities wordt aangeboden.

2. Voordat een Pakketreisovereenkomst wordt gesloten, krijgt Reiziger de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal My Football Cities aan Reiziger aangeven op welke wijze Reiziger de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Reiziger.

5. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

6. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

7. Op de dienstverlening van My Football Cities is titel 7A van boek 7 inzake de Overeenkomst van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

8. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op gekoppelde Pakketreisarrangementen, of reisdiensten die geen pakketdienst of gekoppeld reisarrangement zijn.

 

Artikel 3   Het Aanbod

1. Alle door My Football Cities gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. My Football Cities is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Reiziger schriftelijk binnen de opgegeven geldigheidstermijn van 24 uur wordt bevestigd.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Reiziger in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Indien de daadwerkelijke situatie afwijkt van de getoonde afbeeldingen en/of gegevens, zal dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld zijn zodat Reiziger hierover duidelijk is geïnformeerd.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Indien het aantal personen wat deel kan nemen aan een bepaalde Dienst gelimiteerd is, of er op andere wijze beperkingen of voorwaarden gesteld worden aan de Reizigers, zal dit in het Aanbod opgenomen zijn.

6. My Football Cities stelt naar eigen inzicht een Aanbod samen, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van diensten van derden. Een samengestelde prijsopgave verplicht My Football Cities niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden reisdiensten, alsmede alle verplichte contractuele informatie Overeenkomstig titel 7A, afdeling 2 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de Pakketreisovereenkomst. De beschrijving is dusdanig duidelijk, begrijpelijk en gedetailleerd zodat Reiziger in staat is om een goede beoordeling te maken van de betreffende reis en/of Dienst.

8. My Football Cities is, nadat een offerte is gemaakt, gerechtigd om deze van Reiziger te herroepen en haar prijzen te herzien indien dit indien de prijsverhoging het directe gevolg is van veranderingen in een toegenomen prijs in brandstof of andere energiebronnen, belastingen of vergoedingen (over de in (Pakketreis)overeenkomst genoemde reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden) en wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. Ingeval van een prijsverhoging van meer dan 8% van de prijs van de pakketreis, is Reiziger gerechtigd om de Pakketreisovereenkomst te beëindigen zonder betaling van een beëindigingsvergoeding.

 

Artikel 4   De reserveringsopdracht van een reisdienst

1. Indien Reiziger een opdracht in algemene zin neerlegt bij My Football Cities, zal My Football Cities Reiziger informeren en/of adviseren en eventueel een voor Reiziger gewenste dienst reserveren. Reiziger is tegenover My Football Cities gebonden zodra Reiziger een opdracht aan My Football Cities heeft verstrekt, ook als Reiziger nog geen bevestiging heeft ontvangen.

2. Reiziger kan slechts binnen 24 uur nadat hij de Opdrachtbevestiging heeft ontvangen, bezwaar aantekenen of de Pakketreisovereenkomst zonder opgave van redenen kosteloos annuleren. Bij het niet tijdig aantekenen van bezwaar, wordt behoudens tegenbewijs de (Pakketreis)overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen en dient Reiziger te voldoen aan de daarin opgenomen verplichtingen jegens zowel de My Football Cities als de betreffende dienstverlener.

3. Ingevolge de Opdrachtbevestiging is Reiziger verplicht om alle gegevens van hemzelf alsmede zijn reisgezelschap te verstrekken die relevant zijn voor de uitvoering van de Diensten alsmede bijzonderheden (lichamelijke en/of geestelijke toestand) van de medereizigers.

4. Eventuele prijzen van gereserveerde dDensten kunnen niet gegarandeerd blijven. Conform de voorwaarden van de betreffende dienstverlener , Handelaar of Organisator kunnen deze prijzen gewijzigd worden. My Football Cities heeft hier geen invloed op.

5. My Football Cities zal ingeval van treinvervoer de identiteit van de spoorwegmaatschappij bekend maken, zodra deze bekend is bij My Football Cities.

6. De Reiziger, althans de hoofdboeker is jegens de My Football Cities aansprakelijk voor de uit overeenkomst voortvloeiende verplichtingen alsmede jegens de Reisdienstverlener voor de verplichtingen op grond van de overeenkomst met de Reisdienstverlener. De overige Reizigers zijn slechts aansprakelijk voor het eigen aandeel in de reserveringsopdracht.

 

Artikel 5   Totstandkoming van de (Pakketreis)overeenkomst

1. De (Pakketreis)overeenkomst komt tot stand op het moment dat Reiziger een Aanbod van My Football Cities heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan My Football Cities te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Reiziger dient tenminste 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam te zijn om een opdracht aan My Football Cities te verstrekken.

3. Reiziger is verplicht om de juiste informatie te verstrekken (ook indien hij namens meerdere Reizigers een boeking maakt), op basis waarvan de Pakketreisovereenkomst wordt opgesteld zoals bepaald in titel 7A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de Pakketreisovereenkomst. Reiziger is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen ten aanzien van alle (mede)Reizigers van de overeenkomst.

4. My Football Cities is niet gehouden aan een Aanbod indien Reiziger redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Reiziger geen rechten ontlenen.

5. My Football Cities is gerechtigd om de Pakketreisovereenkomst onmiddellijk op te zeggen indien het vereiste minimumaantal aanmeldingen niet behaald is en dit bij het betreffende Aanbod is vermeld. My Football Cities zal Reiziger hierover zo spoedig mogelijk informeren. De uiterlijke termijn waarbinnen Reiziger geïnformeerd dient te zijn is:

  • Twintig dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen,

  • Zeven dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van twee tot zes dagen,

  • Achtenveertig uur voor het begin van de pakketreis bij reizen van minder dan twee dagen,

Ingeval van een maximumaantal Reizigers zal My Football Cities aangeven hoeveel Reizigers mee kunnen gaan en welk aantal niet.

6. Na de totstandkoming van de Pakketreisovereenkomst, doch uiterlijk 3 werkdagen voor vertrek ontvangt Reiziger informatie met betrekking tot de benodigde reisbescheiden (indien beschikbaar, doch uiterlijk 24 uur voor vertrek), alsmede (additionele) informatie aangaande het paspoort, formaliteiten op gezondheidsgebied, visa en andere relevante informatie zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van aanvullende informatie en het up-to-date houden van deze informatie. Indien Reiziger niet binnen deze termijn de betreffende informatie ontvangt, dient Reiziger zelf contact op te nemen met My Football Cities.

7. Reiziger is zelf verantwoordelijk om de benodigde documenten gedurende de reis bij zich te hebben. Indien wegens het ontbreken van de benodigde informatie Reiziger de reis niet, of niet geheel kan maken, dient Reiziger de kosten hiervan zelf te dragen, tenzij My Football Cities uitdrukkelijk voor de betreffende documenten zou zorgen en tekortgeschoten is in zijn informatieverplichting.

8. Indien de Pakketreisovereenkomst door meerdere Reizigers wordt aangegaan, is elke Reiziger afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Pakketreisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen tenzij anders overeengekomen.

9. My Football Cities is gerechtigd om de Pakketreisovereenkomst onmiddellijk op te zeggen indien het vereiste minimumaantal aanmeldingen niet behaald is en dit bij het betreffende Aanbod is vermeld. My Football Cities zal Reiziger hierover zo spoedig mogelijk informeren. Ingeval van een maximumaantal Reizigers zal My Football Cities aangeven hoeveel Reizigers mee kunnen gaan en welk aantal niet.

 

Artikel 6   Annuleren van de (Pakketreis)overeenkomst

1. Reiziger is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst op te zeggen vóór aanvang van de reis. De Reiziger dient bij opzegging alle schade die My Football Cities ten gevolge van de opzegging lijdt met inbegrip van reeds overeengekomen gestandaardiseerde beëindigingsvergoeding te vergoeden.

2. In de overeenkomst kunnen redelijke gestandaardiseerde beëindigingsvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de beëindiging/annulering van de Pakketreisovereenkomst vóór aanvang van de reis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Als er geen gestandaardiseerde beëindigingsvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de beëindigingsvergoeding overeen met de prijs van de Pakketreisovereenkomst minus de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien Reiziger hierom verzoekt, verstrekt de My Football Cities een verantwoording van het bedrag van de beëindigingsvergoeding.

3. Indien zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis, heeft Reiziger het recht de Pakketreisovereenkomst slechts vóór aanvang van de reis zonder betaling van een beëindigingsvergoeding te beëindigen. Reiziger ontvangt in een dergelijk geval alle reeds voor de reis betaalde bedragen terug, zonder enige schadevergoeding.

4. Annulering van de Pakketreisovereenkomst gedurende de reis is niet mogelijk, behoudens het bepaalde in artikel 7:509 lid 3 BW.

5. My Football Cities kan de Pakketreisovereenkomst voor aanvang van de reis annuleren indien het minimumaantal aanmeldingen voor de reis niet behaald is, met inachtneming van twintig dagen voor het begin van de reis indien de reis meer dan zes dagen betreft. Indien de reis twee tot zes dagen duurt, is deze termijn zeven dagen voorafgaand aan de reis. Indien de reis minder dan twee dagen duurt, is annulering door My Football Cities mogelijk tot 48 uur voor aanvang van de reis. Indien My Football Cities op grond van het in dit lid bepaalde de Pakketreisovereenkomst annuleert, is My Football Cities geen schadevergoeding verschuldigd aan de Reiziger.

6. Ook indien er sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden die de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst verhinderen, is My Football Cities gerechtigd de Pakketreisovereenkomst te beëindigen. Reiziger zal hiervan onverwijld in kennis worden gesteld. Reiziger ontvangt reeds betaalde gelden retour, zonder enige schadevergoeding.

7. Ingeval van het annuleren van de Pakketreisovereenkomst is Reiziger is zelf verantwoordelijk voor indirecte kosten aan de reis, waaronder verstaan maar niet beperkt tot de kosten van de reisverzekering en eventuele inentingen.

8. Een annulering dient schriftelijk aan My Football Cities te worden doorgegeven. My Football Cities zal binnen één werkdag de annulering en de annuleringskosten bevestigen.

9. My Football Cities heeft het recht de Pakketreisovereenkomst met Reiziger met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Reiziger bij het wijzigen van een Pakketreisovereenkomst niet akkoord gaat met een voorgesteld gelijkwaardig alternatief Aanbod. Reiziger heeft in deze situatie recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom, of indien de reis reeds ten dele is genoten, op een teruggave van een evenredig deel daarvan binnen 10 werkdagen.

10. De terugbetalingen op grond van het annuleren van de Pakketreisovereenkomst worden uiterlijk binnen 14 dagen na de beëindiging van de Pakketreisovereenkomst gedaan.

 

Artikel 7   Wijzigen van de Pakketreisovereenkomst

1. Het wijzigen van een Pakketreisovereenkomst door Reiziger is slechts mogelijk indien en voor zover deze wijzigingen door My Football Cities worden goedgekeurd en doorgevoerd. Een wijziging kan slechts schriftelijk ingediend worden.

2. Indien My Football Cities namens Reiziger de Pakketreisovereenkomst wijzigt, kan hiervoor een servicevergoeding in rekening worden gebracht.

3. Elke wijziging dient telefonisch of per e-mail ingediend te worden bij My Football Cities. My Football Cities geeft geen garantie dat de door Reiziger gewenste wijziging daadwerkelijk toegepast kan worden. My Football Cities zal op korte termijn na ontvangst van een wijzigingsverzoek aan Reiziger schriftelijk kenbaar maken of het verzoek uitgevoerd kan worden en indien dit mogelijk is, welke gevolgen dit heeft voor de reissom. Reiziger dient akkoord te geven op de gewijzigde Pakketreisovereenkomst. Reiziger is gehouden bij akkoord, de gewijzigde reissom te voldoen binnen de opgegeven betalingstermijn.

4. My Football Cities is gerechtigd om de Pakketreisovereenkomst te wijzigen indien sprake is van kleine, onbeduidende wijzigingen en hoeft Reiziger hierover niet (tijdig) in kennis te stellen. Reiziger is verplicht deze wijziging te accepteren. Ingeval van een ingrijpende wijziging doet My Football Cities aan Reiziger indien mogelijk, een alternatief Aanbod. Dit Aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. Reiziger wordt tijdig geïnformeerd en heeft de mogelijkheid om de Pakketreisovereenkomst te annuleren indien Reiziger niet akkoord gaat met de wijziging of alternatief Aanbod. Indien de kwaliteit of de kosten van de reis worden verminderd, ontvangt Reiziger gelijktijdig een voorstel tot verlaging van de reiskosten. Reiziger dient uiterlijk binnen 24 uur in geval van spoedeisende gevallen (of 48 uur indien de reis 14 dagen of later begint) na kennisgeving zijn beslissing door te geven aan My Football Cities. Bij gebreke van een tijdige reactie wordt de wijziging automatisch als akkoord bevonden.

5. My Football Cities heeft tevens het recht de Pakketreisovereenkomst te wijzigen wegens onvermijdbare buitengewone omstandigheden. My Football Cities deelt deze wijziging onverwijld, doch zo spoedig mogelijk aan Reiziger mede. Vanaf 14 dagen voor vertrek deelt My Football Cities deze wijziging uiterlijk binnen 24 uur aan Reiziger mede.

6. Reiziger heeft het recht de Pakketreisovereenkomst te beëindigen, zonder betaling van een gestandaardiseerde beëindigingsvergoeding indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en My Football Cities deze niet binnen een door Reiziger gestelde redelijke termijn heeft verholpen.

7. Het is mogelijk dat Reiziger en/of één of meerdere Reizigers uit het reisgezelschap zich laat/laten vervangen door een ander (indeplaatsstelling). Reiziger en/of de reiziger dient My Football Cities hiervan uiterlijk 7 kalenderdagen voor vertrek te informeren, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog door My Football Cities kunnen worden verricht. My Football Cities zal de indeplaatsstelling accepteren indien de betreffende persoon voldoet aan de door My Football Cities in het kader van de Pakketreisovereenkomst toepasselijke voorwaarden voldoet, alsmede aan de (algemene) voorwaarden van de betreffende (toe)leveranciers en/of dienstverleners. Ongeacht of het aantal Reizigers van het reisgezelschap minder wordt, blijven de oorspronkelijke Reiziger en de vervangende Reiziger gezamenlijk en ieder elk afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de overeengekomen reissom en eventuele bijkomende kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling. My Football Cities stelt degene die de Pakketreisovereenkomst overdraagt in kennis van de werkelijke kosten van de indeplaatsstelling.

 

Artikel 8   Duur van de Pakketreisovereenkomst

1. Indien en voor zover tussen Reiziger en My Football Cities een Pakketreisovereenkomst is afgesloten, is de duur van deze Pakketreisovereenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

2. Zowel Reiziger als My Football Cities kan de Pakketreisovereenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Pakketreisovereenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Reiziger.

3. De ontbinding van de Pakketreisovereenkomst laat de betalingsverplichtingen van Reiziger onverlet indien My Football Cities ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Reiziger dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

 

Artikel 9   Uitvoering van de dienstverlening

1. My Football Cities zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. My Football Cities staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. Indien een onderdeel niet conform afspraak uitgevoerd kan worden, zal My Football Cities zoveel mogelijk zorg dragen voor de uitvoering van deze afspraken, tenzij dat in redelijkheid niet gevergd kan worden van My Football Cities in verband met hoge kosten.

2. De Pakketreisovereenkomst op basis waarvan My Football Cities de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening.

3. De door Reiziger verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door My Football Cities aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. My Football Cities heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is My Football Cities niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Reiziger op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor My Football Cities, is Reiziger gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. My Football Cities is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Reiziger verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is My Football Cities aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Reiziger niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door My Football Cities of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Reiziger komen, sprake is van vertraging heeft My Football Cities recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Reiziger.

7. Ten aanzien van de reisdiensten gelden de hiernavolgende aanvullende bepalingen:

  • In geval van een gebrekkige uitvoering van de Pakketreisovereenkomst is Reiziger verplicht My Football Cities hier onverwijld van op de hoogte te stellen, zodat zij tijdig de nodige maatregelen kan treffen om het gebrek te verhelpen.

  • Indien een deel van de overeengekomen Diensten niet meer nagekomen kan worden, dient My Football Cities met een gelijkwaardig kwalitatief alternatief te komen, zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Ingeval geen alternatieven mogelijk zijn, kan Reiziger een prijsverlaging aangeboden krijgen. Reiziger is niet verplicht het alternatief te accepteren. Ook kan Reiziger eventueel zelf een tekortkoming verhelpen.

  • Reiziger heeft het recht om de Pakketreisovereenkomst kosteloos op te zeggen indien de tekortkoming niet binnen een redelijke termijn is verholpen. Reiziger heeft alsdan recht op een prijsvermindering en gelijkwaardig vervoer om de terugreis te maken.

  • Reiziger is zelfstandig verantwoordelijk voor zijn gedragingen gedurende de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst. 

 

Artikel 10   Verplichtingen Reiziger

1. Reiziger is verplicht alle door My Football Cities verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Pakketreisovereenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat My Football Cities niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Reiziger.

2. My Football Cities is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Reiziger te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is My Football Cities verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door My Football Cities voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Pakketreisovereenkomst.

3. My Football Cities kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is My Football Cities gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Reiziger. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Reiziger dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan My Football Cities.

4. Elke Reiziger is zelfstandig verantwoordelijk voor zijn of haar gedragingen tijdens deelname aan een reis of activiteit.

 

Artikel 11   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst blijkt dat de Pakketreisovereenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden of op verzoek van Reiziger nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Reiziger te komen, is Reiziger verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. My Football Cities is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen. My Football Cities kan daarnaast van Reiziger verlangen dat daarvoor een aparte Pakketreisovereenkomst wordt gesloten.

2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die Diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is My Football Cities gerechtigd om deze kosten, na overleg met Reiziger, in rekening te brengen bij Reiziger.

3. Indien in de Pakketreisovereenkomst een wijziging uitgevoerd dient te worden waarvan de oorzaak van de wijziging aan My Football Cities kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van Reiziger voor rekening van My Football Cities. Indien de oorzaak van de wijziging aan Reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan Reiziger noch aan My Football Cities toegerekend kan worden, dragen partijen ieder hun eigen schade.

 

Artikel 12   Prijzen en betaling

1. Bij het tot stand komen van de Pakketreisovereenkomst dient Reiziger direct een (aan)betaling van de totale overeengekomen reissom te voldoen. Reiziger dient het volledige verschuldigde bedrag op de door My Football Cities aangewezen wijze ineens te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Reiziger dient het restant van de reissom uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek aan My Football Cities te voldoen. Indien tijdige betaling uitblijft ontvangt Reiziger een betalingsherinnering, waarin Reiziger een termijn van 14 dagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Reiziger kan het bedrag onder bijzondere omstandigheden in nader vast te stellen termijnen betalen indien dit expliciet is overeengekomen met My Football Cities.

3. Indien Partijen een aanbetaling overeengekomen zijn dient deze aanbetaling door Reiziger betaald te zijn alvorens My Football Cities een aanvang zal maken met zijn werkzaamheden. Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling, ontvangt Reiziger een betalingsherinnering. Bij gebreke van een betaling, treedt het incassobeleid in werking. Prijsstijgingen en veranderende beschikbaarheid van de Diensten en/of activiteiten kunnen van toepassing zijn indien Reiziger op een later moment de betaling verricht.

4. Reiziger kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven prijsopgave, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Voorgenoemde bepaling geldt in het bijzonder ten aanzien van in het kader van de Pakketreisovereenkomst aangeboden prijzen van vliegtickets

5. Indien Reiziger niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is My Football Cities gerechtigd om de Pakketreisovereenkomst per direct te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of restitutie van reeds betaalde gelden.

6. Indien de Pakketreisovereenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet, kunnen de prijzen na het sluiten van de Pakketreisovereenkomst worden verhoogd conform artikel 7:507 BW. My Football Cities stelt Reiziger uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de reis schriftelijk op de hoogte van een eventuele prijsverhoging.

7. Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de prijs van de Pakketreisovereenkomst bedraagt, kan Reiziger, zijnde een consument, binnen een door My Football Cities bepaalde redelijke termijn de voorgestelde wijziging aanvaarden of de Pakketreisovereenkomst beëindigen zonder betaling van de in artikel 6, derde lid van deze Pakketreisovereenkomst genoemde beëindigingsvergoeding.

8. In geval van een beëindiging van de Pakketreisovereenkomst ten gevolge van een prijsverhoging van meer dan 8%, en Reiziger geen gelijkwaardig alternatief Aanbod aanvaardt, betaalt My Football Cities alle door of namens Reiziger betaalde bedragen onverwijld en in elk geval uiterlijk 10 werkdagen nadat de Pakketreisovereenkomst is beëindigd aan Reiziger terug.

9. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw).

10. Reiziger is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Reiziger door My Football Cities haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

11. Partijen kunnen overeenkomen dat Reiziger een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Reiziger het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

12. Reiziger kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

13. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Reiziger wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Reiziger op grond van de Pakketreisovereenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 13   Incassobeleid

1. Wanneer Reiziger niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting,

zal Reiziger eerst een nadere schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het verschuldigde bedrag te voldoen en wordt zij geïnformeerd over de gevolgen van het intreden van het verzuim. Indien Reiziger niet alsnog betaalt, is Reiziger in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Reiziger in verzuim is, zal My Football Cities zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien My Football Cities meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Reiziger.

 

Artikel 14   Bescherming bij insolventie

1. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt My Football Cities gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

2. Bij elk (reis)aanbod van My Football Cities wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

3. Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan My Football Cities, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van My Football Cities niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

 

Artikel 15   Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Reiziger op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Reiziger zijn gebracht.

 

Artikel 16   Informatieverplichting, hulp en bijstand bij reisdiensten

1. My Football Cities verplicht zich ertoe te voldoen aan het verstrekken van voorgeschreven standaardinformatie (de voornaamste kenmerken van de reisdiensten) overeenkomstig artikel 7:502 jo 7:504 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Indien My Football Cities geen of onjuiste informatie verstrekt, zijn de bepalingen van titel 7A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de overeenkomst van toepassing. In het bijzonder gaat het om de bepalingen aangaande de uitvoering van de pakketreis, klachtenregeling, verplichtingen van hulp en bijstand, opzeggingsmogelijkheden en indeplaatsstelling.

3. Indien My Football Cities een gekoppeld reisarrangement faciliteert, wijst My Football Cities de Reiziger (voor de totstandkoming van de Pakketreisovereenkomst) erop dat Reiziger geen aanspraak maakt op rechten welke uitsluitend van toepassing zijn op de pakketreizen uit hoofde van de wet en de betreffende Dienstverlener die enkel en alleen verantwoordelijk is voor een juiste contractuele uitvoering van zijn eigen Diensten.

4. Indien Reiziger en/of diens reisgenootschap hulp of bijstand nodig heeft, zal My Football Cities informatie verstrekken over plaatselijke autoriteiten, medische diensten en consulaire bijstand, alsmede de Reizigers helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen. Indien hulp of bijstand nodig is ten gevolge van opzet of nalatigheid van Reiziger en/of het reisgezelschap is My Football Cities gerechtigd een redelijke vergoeding in rekening te brengen bij Reiziger.

5. Indien ten gevolge van overmacht de terugreis (vervoer) niet op de overeengekomen datum uitgevoerd kan worden, zal My Football Cities de kosten van de accommodatie voor ten hoogste drie overnachtingen per Reiziger vergoeden. Bovengenoemde kostenbeperking is niet van toepassing op mindervalide personen en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits My Football Cities ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

 

Artikel 17   Reisbescheiden

1. De benodigde reisbescheiden worden uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek aan Reiziger verstrekt, tenzij dit redelijkerwijs niet van My Football Cities gevergd kan worden.

2. Reiziger ontvangt bij boeking direct een bewijs van de boeking van de verschillende onderdelen van de Pakketreisovereenkomst.

3. Indien Reiziger uiterlijk 3 dagen voor de dag van vertrek nog geen (complete) reisbescheiden ontvangen heeft, meld Reiziger dit onverwijld bij My Football Cities.

4. Reiziger dient de reisbescheiden na ontvangst direct zorgvuldig te controleren op fouten en bij eventuele fouten direct contact op te nemen met My Football Cities.

 

Artikel 18   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging      

1. My Football Cities gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Reiziger en de Reizigers en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal My Football Cities de betrokkene hierover informeren.

2. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van My Football Cities verwerkt worden. Reiziger staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Reiziger My Football Cities tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst.

3. Indien My Football Cities op grond van de Pakketreisovereenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4. My Football Cities kan nadat Reiziger daartoe toestemming heeft verleend, een of meerdere foto’s van de reis en/of diens recensie plaatsen op bijvoorbeeld de website en/of social mediakanalen van My Football Cities.

 

Artikel 19   Opschorting en ontbinding

1. My Football Cities is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Reiziger in verzuim is met de nakoming van enige uit de Pakketreisovereenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Reiziger schriftelijk worden bevestigd. My Football Cities is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar Diensten.

2. Alle Diensten worden aangeboden onder voorbehoud van (gewichtige) onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden en/of plaatselijke omstandigheden die de uitvoering van de Diensten verhinderen of beperken. Ingeval van onvoorziene c.q. onveilige omstandigheden die afgelasting of uitsluitingen van de Dienst tot gevolg hebben, is My Football Cities gerechtigd om een Dienst niet uit te voeren en een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.

3. My Football Cities is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het tijdelijk opschorten van haar Diensten. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Reiziger voor reeds uitgevoerde Diensten.

 

Artikel 20   Overmacht

1. My Football Cities is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Pakketreisovereenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van My Football Cities wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van My Football Cities , (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) onvoorziene wijzigingen van diensten van Reisdienstverleners (iv) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (v) overheidsmaatregelen, (vi) elektriciteitsstoring, (vii) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (viii) natuurrampen, (ix) oorlog en terroristische aanslagen, (x) algemene vervoersproblemen, (xi) stakingen, afgelasting en/of uitsluitingen en (xii) overige situaties die naar het oordeel van My Football Cities buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. My Football Cities is niet aansprakelijk voor een tekortkoming van een verplichting wegens onvoorziene omstandigheden die is toe te rekenen aan de Reiziger c.q. Reiziger of een derde niet zijnde een hulppersoon van My Football Cities.

 

Artikel 21   Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van Diensten en/of uitvoeren van opdrachten door My Football Cities leidt tot aansprakelijkheid van My Football Cities, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de waarde van de door My Football Cities gefactureerde Diensten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Pakketreisovereenkomst of er anderszins schade is ontstaan.

2. My Football Cities is niet aansprakelijk voor algemene informatie  in foto’s, folders en ander promotiemateriaal of informatie van (gelinkte) websites zover dit niet door haarzelf is opgesteld maar door derden.

3. My Football Cities is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van Reiziger in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. In het bijzonder is My Football Cities niet aansprakelijk voor omstandigheden die toe te rekenen zijn aan Reiziger zelf. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot het niet verzorgen van eigen vervoer, voor zover dit buiten de omvang van de Pakketreisovereenkomst valt, het negeren van instructies en/of waarschuwingen, roekeloos of verkeerd handelen, deelnemen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

5. Alle schade waarvoor Reiziger zelfstandig is verzekerd en waarop Reiziger zijn schade heeft verhaald, is uitgesloten van de aansprakelijkheid van My Football Cities. Hieronder wordt verstaan de door Reiziger afgesloten annulerings- en/of reisverzekering.

6. Schade aan kleding of andere eigendommen van Reiziger veroorzaakt door derden (niet zijnde hulppersonen in de zin van art. 6:76 BW, die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst), is eveneens uitgesloten van aansprakelijkheid van My Football Cities.

7. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van My Football Cities per aanspraak per jaar uitkeert c.q. €5.000.000,- euro per aanspraak per jaar.

8. My Football Cities staat niet in voor een tijdige ontvangst van de e-mail. Reiziger heeft een zelfstandige verplichting om haar e-mail tijdig in de gaten te houden indien Reiziger digitaal informatie aangeleverd krijgt. My Football Cities zal hierbij rekening houden met de toepasselijke wettelijke termijnen.

9. Reiziger staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie met betrekking tot de (reserverings)opdracht. My Football Cities sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade ten gevolge van het uitvoeren van de opdracht op basis van door Reiziger foutief verstrekte informatie.

10. Alle aanspraken van Reiziger wegens tekortschieten aan de zijde van My Football Cities vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij My Football Cities binnen een jaar nadat Reiziger bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 

Artikel 22   Geheimhouding

1. My Football Cities en Reiziger verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Pakketreisovereenkomst bij Reiziger aan My Football Cities bekend gemaakt is en/of op andere wijze door My Football Cities is verkregen.

2. Indien My Football Cities op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en My Football Cities zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is My Football Cities niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Reiziger geen grond voor ontbinding van de Pakketreisovereenkomst.

3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door My Football Cities aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van My Football Cities vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Reiziger zal My Football Cities vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van My Football Cities is verspreid.

4. De geheimhoudingsverplichting leggen My Football Cities en Reiziger ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 23   Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan My Football Cities verstrekt in het kader van de Pakketreisovereenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Reiziger hiervoor verantwoordelijk.

2. Reiziger vrijwaart My Football Cities van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Reiziger vrijwaart My Football Cities voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Reiziger verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Pakketreisovereenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Indien Reiziger elektronische bestanden, software of informatiedragers aan My Football Cities verstrekt, garandeert Reiziger dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

5. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde (reis)documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

6. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Reiziger om, voor zover de Pakketreisovereenkomst de aankoop van toegangskaarten die aan bepaalde data en (aanvangs)tijdstippen gebonden zijn, omvat, deze in acht te nemen, te controleren op juistheid en tijdig voor het vermelde aanvangstijdstip op de betreffende data op de betreffende locatie aanwezig te zijn.

 

Artikel 24   Melding klachten tijdens de reis

1. Indien Reiziger tijdens de reis een tekortkoming in de uitvoering van zijn Pakketreisovereenkomst ervaart, dient Reiziger dit direct te melden aan My Football Cities. Reiziger dient hiervoor zo spoedig mogelijk tijdens de reis het daarvoor bestemde noodnummer van My Football Cities te bellen. Hiermee stelt Reiziger My Football Cities in staat om het probleem, zo mogelijk ter plekke en direct, op te lossen.

2. Indien Reiziger niet aan de in het vorige lid opgenomen meldingsplicht tijdens de reis voldoet en My Football Cities daardoor niet in staat stelt om de tekortkoming in de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst ter plekke en direct, althans binnen een redelijke termijn op te lossen, zal het eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

3. My Football Cities zorgt voor duidelijke informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen en zal eventuele communicatiekosten aan Reiziger vergoeden, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet gemaakt hadden hoeven te worden.

 

Artikel 25   Overige klachten

1. Indien Reiziger niet tevreden is over de service van My Football Cities of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Reiziger verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via simon@myfootballcities.com met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Reiziger voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil My Football Cities de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. My Football Cities zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 26   Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen My Football Cities en Reiziger is Nederlands recht van toepassing.

2. My Football Cities heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Reiziger hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Pakketreisovereenkomst tussen My Football Cities en Reiziger, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

STO Garant

logo-white-HQ.png

2020. Designed by Eve Canning

  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now